Všeobecné obchodní podmínky příkazce pro smlouvy o přepravě a smlouvy o zasílatelství

1. Základní ustanovení

Společnost LA Food s.r.o., se sídlem Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, IČ: 269 41 325, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 47136 (dále jen „Příkazce“), v rámci své podnikatelské činnosti využívá služeb zasílatelů, přepravců a dopravců, u nichž poptává služby spočívající v zajištění dopravy nebo přepravy zboží a v té souvislosti uzavírá s přepravci smlouvy o přepravě zboží, event. smlouvy o zasílatelství.

Tyto všeobecné obchodní podmínky příkazce pro smlouvy o přepravě a smlouvy o zasílatelství Příkazce (dále jen „VOP“) upravují právní poměry založené smlouvou o přepravě, smlouvou o zasílatelství a/nebo obdobnou smlouvou, kdy stranou je Příkazce, coby příkazce, objednatel a/nebo strana obdobně označená, a druhá smluvní strana, coby přepravce, zajišťující přepravu vlastním jménem a na vlastní účet nebo zasílatel zajišťující pro Příkazce přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, a to především ve formě silniční, železniční, letecké nebo lodní říční či námořní přepravy, případně jejich kombinací. V pochybnostech platí, že tyto obchodní podmínky upravují veškeré smlouvy, které se byť jen z části týkají zajištění přepravy zboží pro Příkazce, jsou-li součástí zásilky.

2. Vymezení pojmů

Příkazce“ znamená společnost LA Food s.r.o., se sídlem Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, IČ: 269 41 325, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 47136.

VOP“ znamená všeobecné obchodní podmínky Příkazce pro smlouvy o přepravě a smlouvy o zasílatelství.

Zásilka“ znamená zboží určené k přepravě dle pokynů Přípravce, ať má jakoukoli povahu.

Smlouva“ znamená smlouva uzavřená v jakékoli formě podle těchto VOP.

Smlouva o přepravě“ znamená smlouva o přepravě Zásilky uzavřená mezi Příkazcem, coby odesílatelem, a dopravcem, coby osobou, jež zajistí přepravu Zásilky z místa odeslání do místa určení.

Dopravce“ znamená osoba zajišťující přepravu Zásilky dle Smlouvy o přepravě vlastní činností.

Smlouva o zasílatelství“ znamená smlouva o zasílatelství týkající se přepravy Zásilky uzavřená mezi Příkazcem, coby odesílatelem, a zasílatelem, coby osobou, jež obstará přepravu zásilky z místa odeslání do místa určení.

Zasílatel“ znamená osoba, která obstará přepravu Zásilky dle Smlouvy o zasílatelství vlastním jménem na účet Příkazce a obstará nebo provede i úkony s přepravou související. Zasílatel obstará přepravu Zásilky tak, že ji zajistí z místa odeslání do místa určení, nebo prostřednictvím Dopravce (ozn. jako „Partner“).

Partner“ znamená osoba, která zajistí přepravu Zásilky z místa odeslání do místa určení na základě úkonů Zasílatele dle Smlouvy o zasílatelství.

Osoba jednající za příkazce“ znamená pověřená osoba oprávněná jednat za Příkazce ve smluvních věcech v souvislosti se Smlouvou, přičemž touto osobou je vždy člen statutárního orgánu, nebo osoba, která jedná s Dopravcem nebo Zasílatelem o uzavření a podmínkách Smlouvy, příp. je uvedena výslovně ve Smlouvě.

3. Uzavření Smlouvy o přepravě

Příkazce činí poptávku služeb u Dopravce zasláním poptávky se specifikací Zásilky, místa odeslání, místa určení, údajů o odesílateli, údajů o příjemci, poptávaných termínech a dalších podstatných údajů.

Poptávka může být učiněna v písemné formě v listinné podobě nebo e-mailem. Příkazce směřuje poptávku na adresy za tímto účelem sdělené nebo komunikované veřejnosti Dopravcem.

Součástí poptávky jsou tyto VOP. Příkazce tyto VOP připojí k poptávce nebo připojí informaci o přístupu k těmto VOP způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména na internetových stránkách www.lafood.cz.

Dopravce k poptávce Příkazce zpracuje nabídku, v níž potvrdí přijaté údaje a sdělí informace o způsobu a termínech přepravy Zásilky, cenu a další podmínky.

Nabídka může být učiněna v písemné formě v listinné podobě nebo e-mailem. Dopravce směřuje nabídku na adresu, ze které byla zaslána poptávka. Jsou-li součástí nabídky obchodní podmínky Dopravce, přiloží je Dopravce k nabídce. Dopravce je povinen připojit k nabídce také ceník služeb nezahrnutých do nabídkové ceny přepravy.

Příkazce nabídku výslovně potvrdí v plném nebo částečném rozsahu při zachování jednotkových cena a termínů. Potvrzení tímto způsobem se má za uzavření Smlouvy o přepravě.

V případě, že Příkazce přijme nabídku s výhradou nebo ji upraví, platí, že jde o novou poptávku. V takovém případě je Smlouva o přepravě uzavřena teprve poté, co Dopravce zašle v reakci na novou poptávku upravenou nabídku a tato bude Příkazcem potvrzena.

4. Povinnosti Příkazce ze Smlouvy o přepravě

Příkazce je povinen Zásilku zabalit přiměřeným způsobem podle pokynů a podmínek zvoleného typu přepravy a opatřit ji obvyklým označením.

Příkazce je povinen předat Dopravci potřebné doklady a listiny k realizaci přepravy.

Příkazce je povinen předat Zásilku způsobem a v termínu dle ujednání Smlouvy o přepravě.

Příkazce je povinen poskytnout Dopravci potřebnou součinnost.

Příkazce je povinen zajistit, že, je-li to s ohledem na povahu přepravy nutné, bude tyto povinnosti plnit také odesílatel Zásilky, pro případ, že bude Příkazce v postavení příjemce Zásilky.

Příkazce je povinen převzít Zásilku způsobem a v termínu dle Smlouvy o přepravě, event. jinak, je-li tak výslovně sjednáno.

5. Povinnosti Dopravce

Dopravce je povinen realizovat přepravu Zásilky dle Smlouvy o přepravě, především dbát termínů a způsobu přepravy, byl-li sjednán.

Dopravce přebírá nebezpečí škody na Zásilce jejím převzetím.

Dopravce je povinen vytknout a upozornit Příkazce nebo odesílatele Zásilky na nedostatky balení Zásilky. Neučiní-li tak, ačkoli s ohledem na kvality profesionála tak učinit mohl a měl, jsou škody způsobené těmito nedostatky přičitatelné Dopravci.

Pro případ, že dojde při plnění Smlouvy o přepravě k neočekávatelné okolnosti, a to bez ohledu na zavinění Dopravce a/nebo její přičitatelnost Dopravci, je Dopravce povinen o této okolnosti vyrozumět Příkazce do 1 pracovního dne písemně formou e-mailu. Dopravce je dále povinen vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby nedošlo k porušení Smlouvy o přepravě a/nebo došlo k minimalizaci škod, které vznikly Příkazci, nebo mu vzniknout mohly. Dopravce je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět Příkazce o možných změnách způsobu plnění Smlouvy o přepravě, změně termínů a dalších podstatných okolnostech. Příkazce je oprávněn navržené změny odmítnout písemně e-mailem do 1 pracovního dne od doručení vyrozumění Dopravce.

6. Uzavření Smlouvy o zasílatelství

Příkazce činí poptávku služeb u Zasílatele zasláním poptávky se specifikací Zásilky, místa odeslání, místa určení, údajů o odesílateli, údajů o příjemci, poptávaných termínech a dalších podstatných údajů.

Poptávka může být učiněna v písemné formě v listinné podobě nebo e-mailem. Příkazce směřuje poptávku na adresy za tímto účelem sdělené nebo komunikované veřejnosti Zasílatelem.

Součástí poptávky jsou tyto VOP. Příkazce tyto VOP připojí k poptávce nebo připojí informaci o přístupu k těmto VOP způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zasílatel k poptávce Příkazce zpracuje nabídku, v níž potvrdí přijaté údaje a sdělí informace o způsobu a termínech přepravy Zásilky, cenu a další podmínky. Zasílatel sdělí, zda přepravu Zásilky zajistí sám, nebo prostřednictvím Partnera a v takovém případě sdělí jeho údaje. Platnost nabídky je omezena po dobu, která je v ní uvedena.

Nabídka může být učiněna v písemné formě v listinné podobě nebo e-mailem. Zasílatel směřuje nabídku na adresu, ze které byla zaslána poptávka. Jsou-li součástí nabídky obchodní podmínky Zasílatele, přiloží je Zasílatel k nabídce. Zasílatel je povinen k nabídce přiložit také obchodní podmínky Partnera. Zasílatel je povinen připojit k nabídce také ceník služeb nezahrnutých do nabídkové ceny přepravy, vč. cen služeb Partnera nebo třetích osob.

Příkazce nabídku výslovně potvrdí v plném nebo částečném rozsahu při zachování jednotkových cen a termínů. Potvrzení tímto způsobem se má za uzavření Smlouvy o přepravě.

V případě, že Příkazce přijme nabídku s výhradou nebo ji upraví, platí, že jde o novou poptávku. V takovém případě je Smlouva o zasílatelství uzavřena teprve poté, co Zasílatel zašle v reakci na novou poptávku upravenou nabídku a tato bude Příkazcem potvrzena.

7. Povinnosti Příkazce ze Smlouvy o zasílatelství

Příkazce je povinen Zásilku zabalit přiměřeným způsobem podle pokynů a podmínek zvoleného typu přepravy a opatřit ji obvyklým označením. Zasílatel za tímto účelem sdělí Příkazci podmínky stanovené Partnerem.

Příkazce je povinen předat Zasílateli potřebné doklady a listiny k realizaci přepravy.

Příkazce je povinen předat Zásilku způsobem a v termínu dle ujednání Smlouvy o přepravě.

Příkazce je povinen poskytnout Zasílateli potřebnou součinnost.

Příkazce je povinen zajistit, že, je-li to s ohledem na povahu přepravy nutné, bude tyto povinnosti plnit také odesílatel Zásilky, pro případ, že bude Příkazce v postavení příjemce Zásilky.

Příkazce je povinen převzít Zásilku způsobem a v termínu dle Smlouvy o zasílatelství, event. jinak, je-li tak výslovně sjednáno.

8. Povinnosti Zasílatele

Zasílatel na základě Smlouvy o zasílatelství jedná vlastním jménem na účet Příkazce. V té souvislosti bere na vědomí, že toto jednání má povahu jednání v postavení nepřímého zástupce, kdy je Zasílatel při každém jednání povinen dbát oprávněných zájmu Příkazce.

Zasílatel je povinen realizovat přepravu Zásilky dle Smlouvy o zasílatelství, především dbát termínů a způsobu přepravy, byl-li sjednán.

Zasílatel je povinen uzavřít smlouvou s Partnerem, která bude cenou a předpokládanými termíny odpovídat Smlouvě o zasílatelství. Je sjednáno, že termíny skutečné realizace přepravy jsou předpokládané.

Zasílatel přebírá nebezpečí škody na Zásilce jejím převzetím. Zasílatel je povinen vytknout a upozornit Příkazce nebo odesílatele Zásilky na nedostatky balení Zásilky. Neučiní-li tak, ačkoli s ohledem na kvality profesionála tak učinit mohl a měl, jsou škody způsobené těmito nedostatky přičitatelné Zasílateli.

Pro případ, že dojde při plnění Smlouvy o zasílatelství k neočekávatelné okolnosti, a to bez ohledu na zavinění Zasílatele a/nebo její přičitatelnost Zasílateli, je Dopravce povinen o této okolnosti vyrozumět Příkazce do 1 pracovního dne písemně formou e-mailu. Zasílatel je dále povinen vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby nedošlo k porušení Smlouvy o zasílatelství a/nebo došlo k minimalizaci škod, které vznikly Příkazci, nebo mu vzniknout mohly. Zasílatel je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět Příkazce o možných změnách způsobu plnění Smlouvy o zasílatelství, změně termínů a dalších podstatných okolnostech. Příkazce je oprávněn navržené změny odmítnout písemně e-mailem do 1 pracovního dne od doručení vyrozumění Zasílatele.

Zasílatel je povinen činit kroky za účelem splnění povinností Zasílatele v nejlepším zájmu Příkazce ve vztahu k Partnerovi.

V případě, že nastane okolnost vedoucí k porušení Smlouvy o zasílatelství z důvodů nikoli na straně Příkazce, je Zasílatel povinen uplatnit na účet Příkazce práva z vadného plnění, jakož též nárok na náhradu škody vůči Partnerovi.

V případě, že Partner uplatní vůči Zasílateli na účet Příkazce práva z vadného plnění nebo nárok na náhradu škody, a to z důvodů na straně Příkazce, je Zasílatel povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Příkazce do 1 pracovního dne od doručení potřebných pokladů od Partnera, a to spolu s návrhem řešení. Zasílatel není oprávněn bez dalšího zatěžovat Příkazce. Nesplní-li Zasílatel uvedenou povinnost, je Příkazce oprávněn v rozsahu předmětného plnění na účet Příkazce k jeho tíži uplatnit vůči Zasílateli zpětný regres.

Zasílatel je povinen vyrozumět Příkazce o riziku vzniku vícenákladů na účet Příkazce a k jeho tíži při zachování jednotkových cen dle předsmluvního sdělení, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich při vynaložení obvyklé péče dozví. Zasílatel je povinen činit kroky vedoucí k minimalizaci vícenákladů. Nesplní-li Zasílatel uvedenou povinnost, je Příkazce oprávněn v rozsahu předmětného plnění na účet Příkazce k jeho tíži uplatnit vůči Zasílateli zpětný regres.

Odpovědnost Partnera za škody na Zásilce vzniklé při přepravě se řídí obecně závaznými právními předpisy.

9. Aplikace těchto VOP

Tyto VOP jsou součástí Smlouvy o přepravě uzavřené mezi Příkazcem a Dopravcem nebo Smlouvy o zasílatelství uzavřené mezi Příkazcem a Zasílatelem.

Smlouvy se řídí českým právem a soudem příslušným k rozhodování o sporech se Smluv je obecný soud Příkazce.

Zvláštní ujednání dle článků 5. a 8. těchto VOP mají přednost před zákonem i před obchodními podmínkami Dopravce nebo Zasílatele.

Pro vyloučení pochybností platí, že ze Smlouvy o zasílatelství vzniká právní poměr jen mezi Zasílatelem a Příkazcem. Partner není smluvní stranou Smlouvy o zasílatelství. Mezi Partnerem a Příkazcem není založen právní poměr. Partner je smluvním partnerem Zasílatele na základě samostatného ujednání. Ujednání mezi Partnerem a Zasílatelem v rozporu se zákonem, Smlouvou o zasílatelství, těmito VOP nebo zásadami poctivého obchodního styku jsou vůči Příkazci neúčinná a v případě, že na jejich základě dojde k plnění na účet Příkazce k jeho tíži, má právo Příkazce v rozsahu předmětného plnění uplatnit vůči Zasílateli zpětný regres.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8.2022.

Tyto VOP jsou součástí Smluv, které jsou mezi Příkazcem a druhou smluvní stranou uzavřeny po dni účinnosti těchto VOP.

Za Příkazce je vždy oprávněna ve všech věcech jednat Osoba jednající za příkazce.