10.3.2016

Wir bauen einen neuen Logistik- und Produktionsbereich

Jelikož na základě revize dostupných pramenů bylo potvrzeno, že oblast se nachází na evidované archeologické lokalitě, musel se před započetím stavby provést archeologický průzkum. V průběhu archeologického výzkumu došlo k odkrytí 16 zahloubených objektů. Na základě získaného archeologického materiálu je zřejmé, že se zde rozprostíralo polykulturní sídliště.

Doloženo bylo především osídlení mladšího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou. Dále je zde zastoupena také kultura lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, doba laténská a dva objekty do raného středověku.

Samotné archeologické nálezy nyní probíhají evidenčním procesem a jsou zařazovány do sbírky Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Začínáme kopat

Archeologický nález

Archeologický nález

2016-06-02 18.51.50

2016-06-14 18.54.01